Перелік дисциплін

Організаційне забезпечення навчального процесу

Підготовка спеціалістів за спеціальністю “Проектування та виробництва конструкцій із композиційних матеріалів” проводиться на базі напряму “Авіа- і ракетобудування” згідно з такими документами:

 • освітньо-кваліфікаційними характеристиками;
 • освітньо-професійними програмами;
 • навчальним планом;
 • графіком навчального процесу;
 • розкладом занять;
 • навчальними програмами з дисциплін:
 • екзаменаційною документацією;
 • інструктивними та методичними матеріалами для проведення лабораторних, практичних та семінарських занять, самостійної роботи, курсового та дипломного проектування;
 • іншими документами.
 • Формою державної атестації випускників спеціалістів є захист випускної роботи (дипломний проект або робота).

  Навчальний процес на спеціальності організується згідно з графіком навчального процесу на поточний навчальний рік та розкладу занять. Графік навчального процесу розробляється навчальним відділом до початку навчального року, розклад занять – до початку кожного семестру. Розклад занять передбачає проведення щоденно трьох пар занять по 80 хвилин кожна, при цьому першими парами читаються лекції, потім практичні, семінарські заняття або лабораторні роботи. За місяць до початку занять розклад доводиться до відома викладачів і студентів.

  Рівень проведення навчальних занять із студентами на спеціальності достатньо високий – лекції читають професори та провідні доценти кафедр, практичні, семінарські заняття проводять старші викладачі, лабораторні роботи – старші викладачі та асистенти за участю старших лаборантів та завідувачів лабораторій. Контроль відвідування занять студентами здійснюється викладачами та деканатом по журналах студентських груп. Пропуски студентами занять підсумовуються щотижня. Індивідуальне навчання окремих студентів старших курсів на спеціальності організовано за індивідуальними графіками.

  Навчально-методичне та інформаційне забезпечення навчального процесу підготовки спеціалістів

  Для кожної дисципліни навчальних планів бакалавра та спеціаліста розроблені робочі навчальні програми, зміст яких узгоджений з попередніми дисциплінами (вхідний контроль) і наступними курсами.

  Робочі навчальні програми дисциплін за структурою, змістом та якістю відповідають державним вимогам.

  Робочі програми усіх дисциплін навчальних планів бакалавра та спеціаліста затверджені на засіданні відповідної кафедри, узгоджуються з випускаючою кафедрою та методичною радою інституту комп’ютерних та інженерно технологічних наук НУК. Управління та контроль відповідності змісту програм курсів та матеріалу, який читається, здійснюються завідувачем кафедрою та методичною радою інституту комп’ютерних та інженерно технологічних наук. Періодично проводяться відвідування лекцій, практичних занять завідуючим кафедрою та взаємовідвідування між викладачами. При наявності у навчальному плані дисциплін інших видів роботи (семінарські, лабораторні, самостійні, проведення контрольних і т.д.) всі кафедри мають методичні вказівки (плани), які обговорено та затверджено на засіданні кафедри та погоджено з випускаючою кафедрою. Щорічно на засіданнях кафедр до робочих програм вносяться необхідні корективи.

  Навчальним планом підготовки спеціалістів, включаючи бакалаврську підготовку, передбачено виконання 4 курсових проектів, 8 курсових робіт та дипломного проекту. По усім проектам та роботам розроблено методичні вказівки щодо їх виконання. Методичні вказівки обговорено та затверджено на засіданнях відповідних кафедр та узгоджено з випускаючою кафедрою.

  В цілому забезпеченість навчальних дисциплін навчальних планів підготовки бакалаврів і спеціалістів методичними матеріалами відповідає діючим нормативам. Навчальні посібники та підручники відтворюють сучасний стан науки та техніки, тому що усі викладачі приймають участь у науковій роботі, підтримують зв’язки з галузевими інститутами, провідними підприємствами та навчальними закладами України.

  Навчальним планом підготовки фахівця передбачено такі виробничі практики:

 • Практика з трудового виховання після першого курсу;
 • Виробнича практика, на третьому курсі в весняному семестрі, для знайомства з технологічними процесами виробництва виробів із композиційних матеріалів (4 тижні);
 • Інженерно-конструкторська практика на п’ятому курсі у весняному семестрі, для отримання практичних та професійних навичок з проектування конструкцій та технологічних процесів на виробництвах, пов’язаних з виготовленням виробів із композиційних матеріалів;
 • Переддипломна практика, після п’ятого курсу для забезпечення дипломного проектування ( 6 тижнів).
 • Базами практики студентів є провідні підприємства суднобудівної та енергетичної промисловості України: ДП НВКГ “Зоря-Машпроект”, КБ “Черноморсуднопроект”, інші конструкторські бюро та організації підприємство “ЕСТА”, КТБ заводу «Дамен –Шип’ярдс“Океан”» та інші. Програми практик обговорено та затверджено на засіданні кафедри та методичної ради інституту комп’ютерних та інженерно технологічних наук.

  Програми навчання

  Кафедра проводить підготовку фахівців за напрямом “Авіа- і ракетобудування” спеціальність 7.05110103 “Проектування та виробництва конструкцій із композиційних матеріалів”.

  Форми і тривалість навчання студентів інституту для здобуття кваліфікаційного рівня:

  бакалавр – денна для осіб з повною середньою освітою – 4,0 роки;

  спеціаліст – денна – 5,5 років.

  Кафедра викладає такі дисципліни:

 • Освітньо-професійні основи спеціальності
 • Термодинаміка та теплообмін
 • Функціональні системи та інформаційно-вимірювальні комплекси
 • Теорія гетерогенного середовища
 • Фізико-хімічні основи технологічних процесів
 • Інтегровані комп’ютерні технології проектування
 • Взаємозамінність та стандартизація
 • Механіка матеріалів та конструкцій
 • Полімерознавство
 • Полімерні композиційні матеріали
 • Механіка та міцність конструкцій із КМ
 • Проектування та конструювання виробів із КМ
 • Технологія виготовлення КМ v
 • Функціональні КМ
 • Теорія та практика експериментальних досліджень
 • Механіка руйнування КМ
 • Технічна та композиційна кераміка
 • Контроль якості виробів із КМ
 • Оптимізація складу і структури КМ
 • Загальне проектування та виробництво суден із КМ
 • З’єднання конструкцій із КМ
 • Спеціальні розділи механіки
 • Інженерна екологія ПКМ
 • Тепло- та звукоізоляційні матеріали
 • Застосування КМ у народному господарстві
 • Проектування технологічного оснащення
 • Проектування та виробництво тришарових конструкцій
 • Експериментальні методи дослідження у механіці КМ
 • Виробництво конструкцій із ПКМ
 • Спеціальні КМ та конструкції з них
 • Усі викладені викладачами кафедри дисципліни забезпечені програмами.

  Навчальними планами підготовки бакалаврів та спеціалістів передбачено за 5,5 років виконання: 4 курсових проектів, 8 курсових робіт, дипломний проект на 4-му курсі та дипломний проект або робота на 6-му курсі.

  Практична підготовка складається з практик:

  - трудового виховання, після 1 курсу, 2 тижня в лабораторіях НУК;

  - технологічна практика, після 3 курсу, 4 тижні на підприємствах Миколаєва;

  - інженерно-конструкторська практика, після 5 курсу, 4 тижні на підприємствах Миколаєва;

  - переддипломна практика, 6 тижнів, на підприємствах Миколаєва та інших міст.

  Працевлаштування випускників, як правило, виконується через систему практик на підприємствах, де роботодавці мають можливість приглянутись до майбутнього спеціаліста, перевірити його практичні знання та уміння і, у разі позитивного враження від практиканта, останньому робиться пропозиція щодо працевлаштування.

  Методи викладання та навчання

  Навчальний процес здійснюється у таких організаційних формах: навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна робота студентів, практична підготовка, контрольні заходи.

  Основними видами навчальних занять, що входять до складу модулів є лекція; лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття; консультація.

  Індивідуальне завдання (реферати, розрахунково-графічні роботи, курсові та дипломні проекти або роботи тощо) виконуються студентами самостійно при консультуванні викладачем.

  Самостійна робота студента (СРС) є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних занять. СРС забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення конкретної навчальної дисципліни: підручник, навчальні та методичні посібники, вказівки, конспект лекцій, практикум, фахова та наукова монографічна та періодична література тощо.

  Шкала оцінювання знань

  На факультеті прийнято 100-бальну європейську систему оцінювання знаньESTS, та традиційну в Україні чотирьохбальну шкалу оцінювання знань студентів.

  За всі контрольні завдання протягом семестру студент може отримати від 0 до 100 балів. Студент, який отримав не менше 60 балів, за його бажанням може бути звільнений від іспиту (заліку) за умови, що він набрав цю суму балів за виконання усіх видів навчальних робіт по всім модулям. Студент, який набрав за всі контрольні заходи менше 60 балів, здає підсумковий семестровий екзамен або залік (проводиться у письмовій формі), до якого він допускається, якщо має за виконання всіх передбачених елементів модуля суму балів не менше 50. До залікової книжки студента заносяться обидві оцінки, як за системою ЕСТS, так і за традиційною системою. Якщо студент за всі контрольні заходи набрав суму 60 балів, або більше, але така оцінка в балах його не задовольняє(він претендує на більш вищий рівень оцінювання знань). В такому випадку студент здає (письмово) підсумковий семестровий екзамен або залік у період екзаменаційної сесії, яка триває два тижні після закінчення обов’язкових занять у семестрі(за графіком навчального процесу).

  У процесі переходу до оцінювання знань за європейською системою оцінювання знань ЕСТS можна використовувати різні шкали згідно з таблицею, але в екзаменаційну відомість та залікову книжку виставляються оцінки за традиційною системою.

  Шкала оцінювання ЕСТS

  Оцінка ЕСТS Визначення Оцінка в балах Оцінка за національною шкалою
  А ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок 90–100 ВІДМІННО
  В ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками 82–89 ДОБРЕ
  С ДОБРЕ – в загальному правильна робота з певною кількістю помилок 74–81 ДОБРЕ
  D ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків 64–73 ЗАДОВІЛЬНО
  E ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії 60-63 ЗАДОВІЛЬНО
  FX НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно попрацювати перед тим, як досягти мінімального критерію 35–59 НЕЗАДОВІЛЬНО
  F НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна серйозна подальша робота 1-34 НЕЗАДОВІЛЬНО