Загальна інформація

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедра матеріалознавства і технології металів (М і ТМ) започаткована в 1932 році на базі металографічної лабораторії. Завідувачами кафедри в різні роки були: доц., канд. техн. наук Медведєв М.А- 1968-1980 рр., доц.,канд. техн. наук Москальов А.П., - 1980-1981 рр., проф., докт. техн. наук Шведов Л.І., - 1981-1991 рр. З 1991 р. кафедрою завідує Дубовий О.М. проф., докт. техн. наук, заслужений працівник народної освіти України, перший проректор університету( 1995-2010рр.).

У 1969 році при кафедрі відкрита аспірантура. Основний напрям роботи кафедри - це інтеграція навчального процесу з науковими дослідженнями в галузі металургії, матеріалознавства, термічної обробки металів і сплавів, технології напилення захисних покриттів, технології виробництва порошкових і композиційних матеріалів і виробів з них.

У 1998 році кафедра отримала ліцензію на підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів за спеціальністю 8.050403 «Композиційні і порошкові матеріали, покриття». Перший випуск фахівців цієї спеціальності відбувся у лютому 2004 року. На протязі всього терміну навчання майбутні випускники набувають фаху щодо отримання сучасних матеріалів, заготовок та виробів з них, зміцнення і відновлення деталей нанесенням покриттів.

Із загальної кількості науково-педагогічних працівників кафедри більше 80% мають науковий ступінь, вчене звання та усі - базову вищу освіту.

Молоді вчені Комаров В.А., Клименко Л.П.(зараз ректор Чорноморського університету імені Петра Могили) отримали другу Республіканську премію (1985р.) та бронзові медалі ВВДНГ СРСР, ВДНГ УРСР за розробку і впровадження (1989 р.) нової технології виливок гільз циліндрів дизелів на Первомайському заводі з економічним ефектом у розмірі 1260 тис. рублів ( 1989 р.).

Основним науковим напрямом кафедри є удосконалення технологій газотермічного напилення комплексно-захисних покриттів; розробка технологій, спрямованих на одержані нових порошкових і композиційних матеріалів, у тому числі з ноноструктурними елементами; зміцнення поверхні сталевих виробів хіміко-термічною обробкою, технологічні прийоми підвищення жароміцності сталей і сплавів, дослідження впливу пластичної деформації на структуру і властивості металів і сплавів.

Комплекс професійно-орієнтованих дисциплін за спеціальністю кафедри включає матеріалознавство і технології металів, особливості виробництва порошкових матеріалів та виробів, обладнання підприємств порошкової металургії, корозія і захист металів, кристалографія, механічні властивості та конструкційна міцність матеріалів, спеціальні сталі та сплави, фізико-хімічні основи нанотехнологій; проектування та організація виробництва порошкових і композиційних матеріалів; технологія напилення покриттів.

У період з 2006-2013 р.р. викладачами і співробітниками кафедри захищено 2 кандидатських дисертацій; видано 2 підручника; отримано 4патента на винахід і 5 деклараційних патентів; опубліковано 53 статті у фахових виданнях; зроблено 85 доповідей на міжнародно науково-технічних конференціях. Під керівництвом викладачів кафедри студенти зробили 23 доповіді на студентських науково-технічних конференціях.

Колективом кафедри виконується держбюджетна науково-дослідна тема №1858 (2012-2013рр.). Започатковано наукове співробітництво з факультетом «Матеріалознавства і зварювання» Jiangsu University of Science and Technology (JUST), Zhenjiang, China (Китай), контракт № 2/12 від 16.05.2012 р. (2012-13рр.) та контракт № 01. 2013/01 від 08.01.2013(2013-14рр.) з загальним обсягом 66000 $.

Навчальний процес та наукову діяльність забезпечують наступні спеціалізовані лабораторії: «Лабораторія металографії»; «Металорізальних верстатів»; «Газотермічних покриттів»; «Рентгеноструктурного аналізу»; «Термічної обробки металів»; «Електронної мікроскопії». Кафедра має спеціалізований комп’ютерний клас з мережею INTERNET.

Високий рівень підготовки спеціалістів у галузі інженерного матеріалознавства забезпечується науково-педагогічними кадрами вищої кваліфікації. Підготовку фахівців ведуть: 2 доктори наук, професори; 8 кандидатів наук, доцентів; 1 асистент. До навчального процесу підготовки за спеціальністю долучають провідних науковців Національної Академії Наук України та спеціалістів підприємств.

Випускники кафедри М і ТМ мають достатню підготовку з напряму інженерного матеріалознавства, здатні вирішувати складні задачі на стику матеріалознавства і зварювання, комп’ютерних наук, медицини, нанотехнологій. Це забезпечує випускникам можливість зробити швидку кар’єру в будь-якій сфері суспільного буття.

Колектив кафедри матеріалознавства і технології металів

               1-й ряд: зліва направо Кулік С.Г., Івлієв А.І., Лебедєва Н.Ю., Дубовий О.М., Казимиренко Ю.О., Волков Г.В., Шкурат С.І.
                                                      2-й ряд: зліва направо Прокудін С.О., Янковець Т.А., Мандра А.Н., Суковиціна О.В., Лобанов М.М., Карпеченко А.А., Бондаренко А.В., Бобров М.Н., Моісеєнкова О.В., Жданов О.О., Тітаренко В.П.