Абітурієнту

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ ЩОДО ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРА, СПЕЦІАЛІСТА, МАГІСТРА

 

Щорічний бюджетний прийом: 20 студентів.

Випуск: 11 – 13 інженерів-механіків.
1. Кваліфікації (освітня та професійна)

Освітні:

бакалавр за напрямом підготовки 6.050403 Інженерне матеріалознавство;

спеціаліст, спеціальність: 7.050403 «Композиційні та порошкові матеріали, покриття»;

магістр, спеціальність: 8.050403 «Композиційні та порошкові матеріали, покриття»;

Професійні:

молодший інженер-механік, напрям підготовки 6.050403 Інженерне матеріалознавство: «Композиційні та порошкові матеріали, покриття»; інженер-механік, спеціальність 7.050403 «Композиційні та порошкові матеріали, покриття»;

магістр з композиційних та порошкових матеріалів, покриттів, спеціальність 8.050403 «Композиційні та порошкові матеріали, покриття».

 

ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

Основні документи, стандарти освіти, які визначають зміст освіти спеціальності “Композиційні та порошкові матеріали, покриття” за напрямом “Інженерне матеріалознавство”, розроблені у відповідності до вимог наказу Міносвіти і науки України від 02.06.93 р. № 161 та затверджені у встановленому порядку. Пакет документів, які визначають зміст підготовки фахівців та організацію навчального процесу (освітньо-кваліфікаційні характеристики, освітньо-професійні програми підготовки, робочі навчальні плани бакалаврів, спеціалістів та магістрів), за змістом і якістю відповідає державним вимогам.

Освітньо-кваліфікаційні характеристики (ОКХ) підготовки фахівців різних рівнів (бакалавр, спеціаліст, магістр) включають окрім загальних вимог до підготовки та використання випускників, особливості суднобудівної промисловості та потреби інших галузей регіону у спеціалізаціях. Загальний та варіативний компонент освітньо-кваліфікаційних характеристик відповідає вимогам Міносвіти і науки України.


Освітньо-професійні програми (ОПП) підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів спеціальності розроблені у відповідності до навчально-методичних документів Міносвіти і науки України мають раціональне співвідношення годин за циклами дисциплін.
Термін підготовки бакалаврів – 4 роки (240 кредитів), спеціалістів, магістрів – 1,5 року (90 кредитів). Кредит відповідає 36 академічним годинам.
Навчальний план передбачає державну атестацію бакалавра у формі державного екзамену, та захист випускної дипломної роботи, що теж відповідає діючим нормативам. Підготовка спеціалістів та магістрів завершується дипломним проектуванням та захистом дипломного проекту (роботи).
У навчальних планах бакалаврів, спеціалістів та магістрів передбачено від 1/3 до 2/3 годин від загального обсягу, відведеного на дисципліну, для самостійної роботи студента. Навчальні плани бакалавра та спеціаліста складено за типовою формою, затвердженою Міносвіти і науки України, погоджені у встановленому порядку.
Навчальні плани систематично удосконалюються з урахуванням пропозицій замовників, аналізу інформаційних джерел, щодо досягнень вищої освіти зарубіжжя, досягнень технічного прогресу.
Значна увага приділяється індивідуалізації навчання. Так, майже усі, практичні заняття, лабораторні роботи виконуються студентами по індивідуальним завданням. На таких же засадах здійснюється тестовий контроль знань.

 

ПРОГРАМИ НАВЧАННЯ

Навчання за програмою бакалавра.

Термін навчання 4 роки. По закінченню терміну навчання студентом складається державний іспит. Іспит включає в себе ряд теоретичних завдань, кількість і складність яких визначається кафедрою матеріалознавства і технології металів і можуть змінюватись. Крім цього готується випускна дипломна робота. При успішному складанні іспиту і захисту випускної дипломної роботи студент отримує диплом бакалавра і має право на цьому закінчити навчання, або по заяві прийняти участь у конкурсі і продовжити навчання за програмою спеціаліста або магістра.

Навчання за програмою спеціаліста.

Термін навчання після отримання диплому бакалавра – 1,5 роки.
Перший рік навчання складається з двох семестрів по 18 тижнів кожен. У IX семестрі виконуються 2 курсові роботи, 1 курсовий проект, а у X семестрі виконується 1 курсова робота, 1 курсовий проект, в яких студенти повинні продемонструвати знання та уміння у розробці технологічних процесів напилення покриттів, виготовлення виробів з порошкових та композиційних матеріалів, вирішенні задач прикладного матеріалознавства. Семестр закінчується технологічною практикою за фахом на одному з підприємств міста Миколаєва, або за вибором студента.
Другий рік навчання (з 1-го вересня до 28 лютого) починається з переддипломної практики на підприємстві з врахуванням теми дипломного проекту або дипломної роботи. По її закінченні, на протязі чотирьох місяців, студенти займаються дипломним проектуванням. Захист дипломних проектів проходить у термін з 15 до 20 лютого. Після успішного захисту, в кінці лютого студенти отримують диплом спеціаліста.

Навчання за програмою магістра.

Термін навчання після отримання диплому бакалавра – 1,5 роки. Перший рік навчання складається з двох семестрів по 18 тижнів кожен. На початку першого року навчання студент за допомогою наукового керівника вибирає тему магістерської роботи, над якою працює до завершення терміну навчання. Наукове стажування на початку другого року навчання проходить в науково-дослідницьких лабораторіях університету або Інституту імпульсних процесів і технологій (м. Миколаїв). Після 15 лютого проходить захист магістерських робіт, а в кінці лютого студент отримує диплом магістра.
Обов'язковою умовою успішної роботи магістра є участь у науково-технічних конференціях за фахом навчання, а також підготовка наукових праць.

 

МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ТА УМОВИ НАВЧАННЯ

Навчальний процес здійснюється у таких організаційних формах: навчальні заняття, індивідуальна та самостійна робота студентів, практична підготовка, контрольні заходи. Основними видами навчальних занять, що входять до складу модулів є лекція, лабораторне, практичне, індивідуальне заняття, консультація.
Індивідуальне завдання (реферати, курсові роботи та проекти, дипломні проекти або роботи тощо) виконуються студентами самостійно під керівництвом професора або викладача.
Самостійна робота студента (СРС) є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних занять. СРС забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення конкретної навчальної дисципліни: підручниками, навчальними посібниками та методичними вказівками, конспектом лекцій, науковою літературою тощо.

 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА КАФЕДРИ

Кафедра розташована у головному корпусі НУК (проспект Героїв Сталінграду, 9, ауд. 227, тел. 70-91-00 код 284).

Кафедра має власні навчальні лабораторії, де проводяться лабораторні заняття з дисциплін, які викладаються викладачами кафедри. Це такі лабораторії: термічної обробки металів, металографічна лабораторія, обробки матеріалів різанням, прогресивних методів одержання заготівок, лабораторія газотермічних покриттів. У лабораторіях розміщено обладнання, котре дозволяє виконувати лабораторні роботи на досить високому науково-методичному рівні. Так у термічній лабораторії знаходяться лабораторні печі з автоматичним керуванням технологічних параметрів, твердоміри типу Роквелла, Бринелля, Виккерса та інше обладнання; у металографічній лабораторії – металографічні мікроскопи; у лабораторії обробки матеріалів різанням – токарний, фрезерний, свердлильний, універсально-заточний та інші верстати; у лабораторії прогресивних методів одержання заготівок – електропечі для плавки металів, навчальний токарний верстат, діюча модель прокатного стану, та інше обладнання; у лабораторії газотермічних покриттів – установки для нанесення всіх видів газотермічних покриттів (газополуменеві, електродугові, плазмові та інші).
Кафедра має власні електронні мікроскопи ПЕМ-100М (просвічуючий електронний мікроскоп) і РЕММ-102 (растровий електронний мікроскоп-мікроаналізатор), рентгенівський дифрактометр ДРОН-3. У розпорядженні кафедри є вимірювач теплопровідності матеріалів ИТ-λ-400, установки для плазмового напилення покриттів у динамічному вакуумі та визначення міцності зчеплення покриттів. Також в лабораторій кафедри знаходиться вакуумний універсальний пост ВУП-5М, який дозволяє наносити покриття з різних матеріалів методом випаровування та конденсації в тому числі і нанопокриття.

 

КАФЕДРА ГОТУЄ БАГАТОПРОФІЛЬНИХ ФАХІВЦІВ

Техніка XXI століття, а саме: транспортні і промислові судна, нафтовидобувні морські комплекси, приладобудування, медицина (протезування), автомобілебудування, а також авіакосмічна та побутова техніка не можуть сьогодні існувати без порошкових, композиційних матеріалів, покриттів. Зростає потреба у нових матеріалах, що пов'язано із необхідністю зменшення маси виробів, підвищення їх якості, надійності та довговічності. Це викликано як необхідністю енергозбереження, так і потребами створення нового високотехнологічного обладнання.
Протягом усього терміну навчання здійснюється наскрізна комп’ютерна і мовна (англійська та ін.) підготовка, яка надає можливість засвоїти сучасні, включаючи і закордонні, методи проектування, гнучкого переорієнтування виробництва та обробки функціональних матеріалів і нанесення зміцнюючих і відновлювальних покриттів.
Ми готуємо універсальних багатопрофільних фахівців з напряму “Інженерне матеріалознавство” на стику матеріалознавства і зварювання, комп'ютерних наук, медицини, нанотехнологій. Нашим студентам надаються глибокі широкопрофільні знання з фундаментальних та прикладних наук в поєднанні з навичками діяльності в промисловій сфері. Це забезпечує можливість випускникам зробити швидку кар'єру в будь-якій сфері суспільного буття з урахуванням сучасних вимог до розвитку технологій.

Ви маєте можливість отримати поглибленні знання за вибраним профілем (спеціалізацією):

- Застосування нанотехнологій для формування композиційних і порошкових матеріалів та виробів;
- Менеджмент інновацій у виробництві твердосплавного та іншого різального інструменту, спеціальних виробів;
- Зміцнення і відновлення деталей машин і механізмів нанесенням покриттів з використанням нанотехнологій;
- Комп'ютерна металографія;
- Технічна діагностика та експертиза.

Отримати освіту і стати справжнім фахівцем – означає знайти своє місце у житті, бути затребуваним на сучасному ринку праці.

 

ВИ МАТИМЕТЕ МОЖЛИВІСТЬ ПРАЦЮВАТИ:

- У машинобудівній, приладобудівній, будівельній та інших галузях промисловості;
- На підприємствах по ремонту техніки широкого призначення (від побутової до авіакосмічної);
- Технічним експертом;
- На виробництві, яке пов’язане зі створенням та обробкою порошкових, композиційних та керамічних матеріалів, покриттів. Базовим підприємством, щодо підготовки фахівців напряму «Інженерне матеріалознавство» (бакалаврів, спеціалістів, магістрів) є ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект»;
- Випускники, які закінчили магістратуру, мають більші можливості кар'єрного росту на підприємствах і організаціях усіх форм власності, а також мають право працювати викладачами у вищих навчальних закладах та вступати до аспірантури.